BEEDIGDE LANDMETER-EXPERTEN

Onze Activiteiten

PlaatsbeschrijvingenWaardebepalingen Technische expertises Schade Topografie

Waardebepalingen

top green
man


bottom dark

Schatting van verkoopbare waarde


Dankzij onze kennis van de onroerende markt, onze ervaring en onze voortdurende bijscholing, zijn wij in staat om duidelijke en objectieve waardebepalingen op te maken.

Een overzicht van onze taken:

    * - waardebepaling van patrimonium,
    * - successie-expertises,
    * - fiscale expertises,
    * - controle-expertises,
    * - contra-expertises,
    * - huurwaarde-expertises.

Wij handelen zowel voor de eigenaar die de reële waarde van zijn goed wenst te kennen, als voor de toekomstige koper die een onpartijdig en professioneel advies wenst voor zijn aankoop. Wij worden regelmatig opgeroepen door banken en andere kredietinstellingen voor dit soort expertises.

 

 

Voorafgaand expertise


In verband met opeenvolging en in overleg met de ontvangers van de registratiedienst, dienen wij expertises te verwezenlijken die belangrijkere procedures en onderzoeken vereisen.

De voorafgaande expertise bestaat uit een uitvoerig beschreven en gemotiveerd verslag dat de kadastrale gegevens vermeldt, een beschrijving van het goed, een schets, onze beoordeling van de staat van behoud en onderhoud, eventuele vergelijkingspunten, de verschillende punten van meer- en/of minderwaarde en een fotografisch verslag.

 

Gerechtelijke expertiseBij geschillen die voor de rechtbanken of de vrederechter komen, wordt de gerechtelijk deskundige door de rechter aangesteld teneinde op de technische vragen te antwoorden en een onpartijdig advies te geven over de feiten.

Voor elke gerechtelijke procedure, zullen de professionelen zoals de notarissen, advocaten of investeerders, u voorstellen om een deskundige als bemiddelaar te machtigen die zal proberen om de partijen te verenigen en met een snellere en minder dure oplossing voor de dag te komen.

Als de regeling in der minne onmogelijk is, grijpen wij als technisch adviseur in en stellen wij onze kennis te uwer beschikking om uw belangen bij de gerechtelijk deskundige te verdedigen.

 

Bureau Maestro Powered By Net-Tonic