BEEDIGDE LANDMETER-EXPERTEN

Onze Activiteiten

PlaatsbeschrijvingenWaardebepalingen Technische expertises Schade Topografie

Topografie

Technische vaststelling


Opmeting en afbakening worden over het algemeen uitgevoerd bij een verdeling van eigendom, een geschil tussen buren of in het kader van een stedenbouwkundige aanvraag.

Op verzoek van architectenbureaus, particulieren, ondernemers, plaatselijke besturen, enz. verrichten wij metingen met topmateriaal dat ons toelaat om plannen met volledige en zeer nauwkeurige aanwijzingen op te stellen.

De inplanting is de verrichting waarbij men vaste punten in het terrein markeert (die de inplanting van gebouwen, wegennet, enz. mogelijk maken) met behulp van geografische twee- en driedimensionale coördinaten. Dit alles met respect voor de plannen van de architect en ingenieur.

Afpaling en grensbepaling


De afpaling (de essentie van ons beroep) is een tegensprekelijke verrichting waarbij men, door middel van uiterlijke tekens (grenspalen), de scheidingslijn tussen twee aangrenzende gronden bepaalt.

Een afpaling in der minne wordt aanbevolen daar zij het minst duur en vooral sneller is voor de partijen.

Zelfs wanneer de dialoog tussen buren enigszins moeilijk verloopt, zal de landmeter, in de mate van het mogelijke, proberen om ze te verenigen opdat de afpaling zo spoedig mogelijk vervuld kan worden en opdat de kosten die uit deze verrichting volgen, gedeeld kunnen worden.

De etappes van de afpaling:

  • meting van de eigendom en onderzoek van de tekens (aanwijzingen) van mogelijke grenzen (grensstenen, afsluitingen, hagen, muren, enz.),
  • onderzoek van alle noodzakelijke documenten voor de verificatie van de externe tekens (rooilijnplannen, oude eigendomstitels, kadastrale plannen, enz.),
  • raadpleging van de naburige eigenaars,
  • het proces-verbaal van afpaling door de verschillende partijen laten aanvaarden, de grenzen in overeenstemming met de partijen bepalen door middel van grenspalen.

Als de partijen bij hun standpunt blijven, is het de vrederechter die een beslissing zal nemen door een gerechtelijke afpaling te bevelen. In dit geval zal de rechter besluiten tot de verdeling van de kosten.Splitsing van perceel

IElke eigenaar heeft het recht om zijn goed te verdelen, gebouwd of niet, voor zover een vergunning wordt toegekend.
Voor de splitsing van een perceel of de oprichting van een verkaveling, zal de eigenaar beroep moeten doen op een landmeter-expert die zal overgaan tot een voorafgaand overzicht en die een basisplan voor de splitsing zal opstellen. De tussenkomst van de landmeter is absoluut noodzakelijk in het kader van een verkavelingsvergunning.

Muurovername


De overname van een niet gemene muur heeft tot doel die "gemeenschappelijk" te maken voor de beide aan elkaar palende eigenaars. Op dat ogenblik hebben zij beiden het recht er gebruik van te maken.
De gemeenmaking is de aankoop van het "recht op mede-eigendom" van de volle muur. De gemeenmaking is dus niet de aankoop van de helft van de muur. Elk van de mede-eigenaars heeft het recht op genot ervan maar heeft tevens de verplichting tot onderhoud van de gemene muur.

Mits de gemeenmaking van een muur die je voorheen niet bezat, kan je die muur gebruiken om er bijvoorbeeld tegenaan te bouwen.

De akte van muurovername die door beide partijen wordt ondertekend moet worden geregistreerd. De overnemer staat in voor de onkosten van opmaken van het proces verbaal van muurovername en van de registratie ervan.

Opmetingen bestaande toestandOnze taken gaan van het eenvoudigweg opmeten van terreinen om te bebouwen, tot het opmeten van wegennetten enz.
Wij verwezenlijken eveneens opmetingen van bestaande gebouwen, met name wanneer deze gebouwen grote afmetingen hebben en de originele plannen niet meer beschikbaar zijn (bijv. kerken, flatgebouwen of andere bouwwerken).

 

Bureau Maestro Powered By Net-Tonic