BEEDIGDE LANDMETER-EXPERTEN

Onze Activiteiten

Plaatsbeschrijvingenexpertise de valorisationTechnische expertises Schade Topografie

Schade

Technische vaststelling


Het verschijnen van bepaalde zaken zoals vochtplekken, paddenstoelen, barsten, of andere structurele problemen zijn gebeurtenissen waarop snel gereageerd moet worden.

Bepaalde verschijnselen kunnen aangewezen worden als zijnde veroorzaakt door derden. Dan nog moet men ze kunnen overtuigen om in te grijpen.

Onze rol is niet alleen u een technische steun te bieden door onze vaststellingen maar eveneens, indien nodig, te trachten om een minnelijke schikking bij derden te verkrijgen.

Als de regeling in der minne onmogelijk is, grijpen wij als technisch adviseur in en stellen wij onze kennis te uwer beschikking om uw belangen te verdedigen.


Vaststellen van gebreken


In het kader van renovaties en/of transformaties, kunnen bepaalde geschillen waarbij de opdrachtgever en de aannemer lijnrecht tegenover elkaar staan, betrekkelijk zware gevolgen hebben voor beide partijen.

Onze bouwdeskundigen worden regelmatig opgeroepen om een extern advies te geven. Zij bestuderen minutieus de contractuele documenten (offertes, lastenboek, afmetingen, enz.) teneinde een gemotiveerd verslag af te leveren, hierbij de talrijke constructieve en technische parameters in acht nemend.

Wij zijn lid van het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf).


Waterschade - vocht

In geval van waterschade, hebt u vanzelfsprekend het recht om door uw verzekeringsmaatschappij vergoed te worden. Jammer genoeg minimaliseert deze geregeld zijn tussenkomst.

Wist u dat het merendeel van de verzekeringscontracten de verzekerde voorstelt om beroep te doen op een contra-expert in geval van schade?

De maatschappijen geven daarover weinig uitleg, want onze honoraria in contra-expertise komen voor het grootste deel op conto van de verzekeringsmaatschappij te staan. De beste verzekeringsmakelaars, bezorgd om hun klanten zo goed mogelijk te verdedigen, bevelen regelmatig onze diensten aan.

Onze deskundigen stellen een verklaring van de schade op en nemen contact op met de verzekeraar. Zij verwezenlijken een staat van verlies en onderhandelen de maximumwaarde van de vergoeding, in gezelschap van de deskundige van de verzekeringsmaatschappij.

 

Incendie


Personen die slachtoffer zijn van een brand zijn vaak gedesoriënteerd.

Net zoals bij waterschade, waarborgen wij u een verdediging bij uw verzekeringsmaatschappij. Maar weet u werkelijk wat uw rechten zijn?

Wij onderhandelen niet enkel over een rechtvaardige vergoeding ten gevolge van de schade die door de brand werd veroorzaakt, maar eveneens over de schade die veroorzaakt werd door de tussenkomst van de brandweer.

Wij zien erop toe dat u fatsoenlijk wordt gehuisvest en dat de verschillende kosten die uit de brand voortvloeien, door uw verzekering gedekt worden.

Kortom, wij bieden u een persoonlijke bijstand.

Pathologie – thermografieDezer dagen zijn talrijke flatgebouwen het slachtoffer van verschillende verschijnselen zoals barsten, vocht, paddenstoelen, verrotting van structuren in hout, ontwikkeling van salpeter, corrosie van metalen elementen, enz.

Deze verschijnselen kunnen, in bepaalde gevallen, uw goed snel aantasten en aanzienlijke schade veroorzaken. Het is derhalve primordiaal om snel te reageren!

De taak van de deskundige bestaat erin om de verschijnselen te identificeren, de oorsprong ervan te omlijnen en de vereiste handelingen te bepalen om het probleem op te lossen.

Dankzij onze topuitrusting, zijn wij in staat om:

    * - gebreken m.b.t. isolatie te ontdekken,
    * - leidingen en kanaliseringen lokaliseren,
    * - slecht geïsoleerde zones te onderzoeken,
    * - de aanwezigheid van vocht en schimmels te ontdekken,
    * - een lucht- of waterlek te identificeren,
    * - koudebruggen en verschillen in temperaturen zichtbaar te maken.

 

Bureau Maestro Powered By Net-Tonic